Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. It is good for a man to bear the yoke in his youth. 9Kaniyang binakuran ang aking mga daan ng tinabas na bato, kaniyang iniliko ang aking mga landas. 10Siya'y parang oso na nagaabang sa akin, parang leon sa mga kubling dako. 38Hindi baga sa bibig ng Kataastaasan nanggagaling ang masama't mabuti? Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. 5Ako'y kinalaban niya, at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. Ang PanginoonPanginoon ay mabutimabuti sa kanila na nangaghihintay sa kaniya, sa kaluluwakaluluwa na humahanap sa kaniya. 15Kaniyang pinuspos ako ng kapanglawan, kaniyang sinuya ako ng ajenjo. { 47Takot at ang hukay ay dumating sa amin, ang pagkasira at pagkagiba. Tagalog Bible. Blessed is … ט Tet The LORD is good to those who wait for Him, to the person who seeks Him. God, Goodness Of Hope, In God Prayer, As A Relationship With God. 36Na iligaw ang tao sa kaniyang usap, hindi kinalulugdan ng Panginoon. 25 The Lord is good to those who. Panaghoy 3:26 - Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. 61Iyong narinig ang kanilang pagduwahagi, Oh Panginoon, at lahat nilang pasiya laban sa akin. Great Is Your Faithfulness - I am the man who has seen affliction under the rod of his wrath; he has driven and brought me into darkness without any light; surely against me he turns his hand again and again the whole day long. I have always thought that was an interesting addition. ... — Lamentations 3:25. 32Sapagka't bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon ma'y magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan. 1 I am the man who has seen affliction. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 46Ibinukang maluwang ng lahat naming kaaway ang kanilang bibig laban sa amin. 57Ikaw ay lumapit sa araw na ako'y tumawag sa iyo; iyong sinabi, Huwag kang matakot. 3 Surely against me He has turned His hand. Filipino Christian. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him (Lam 3:25). 50Hanggang sa ang Panginoon ay tumungo, at tumingin mula sa langit. 60Iyong nakita ang lahat nilang panghihiganti, at ang lahat nilang pasiya laban sa akin. 64Ikaw ay magbibigay sa kanila ng kagantihan, Oh Panginoon, ayon sa gawa ng kanilang mga kamay. ט Tet The LORD is good to those who wait for Him, to the person who seeks Him. Parusa, Pagsisisi at Pag-asa Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. 33Sapagka't siya'y hindi kusang dumadalamhati, o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. 28Maupo siyang magisa at tumahimik, sapagka't kaniyang iniatang sa kaniya. 5 He has [ a]besieged and surrounded me with [ b]bitterness and hardship. 6Kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng nangamatay nang malaon. In darkness and not in light. LAM 3:25 The LORD is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him. Lamentations 3:25-27 The L ORD is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. 53Kanilang pinaikli ang aking buhay sa bilangguan at hinagis ako ng bato. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Because of the rod of His wrath. 52Lubha nila akong hinahabol na parang ibon, na mga kaaway kong walang kadahilanan. 24 “The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”. 4 He has caused my flesh and my skin to waste away, He has broken my bones. Lamentations 3:25 The LORD is good to those who wait for Him, to the person who seeks Him. 2 He has driven me away and made me walk. The LORD is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. 26Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. 22Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagka't ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. English (US) Español; Français (France) 中文(简体) 21Ito ang ginugunita ko sa aking pagiisip; kaya't may pagasa ako. 31Sapagka't ang Panginoon ay hindi magtatakuwil magpakailan man. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 26 It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Lamentaciones 3:25 - Bueno es Jehová á los que en él esperan, al alma que le buscare. 35Na iliko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng Kataastaasan. document.write(sStoryLink0 + "

"); Zechariah 8:21 Panaghoy 3:22 - Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagka't ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. in darkness rather than light; 3 indeed, he has turned his hand against me. 24Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa; kaya't ako'y aasa sa kaniya. 16Kaniya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na grava; kaniyang tinabunan ako ng mga abo. Amos 5:4. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 65Iyong papagmamatigasin ang kanilang puso, ang iyong sumpa sa kanila. 37Sino siya na nagsasabi, at nangyayari, kung hindi iniuutos ng Panginoon? Panaghoy 3:25 - Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa kaniya, sa kaluluwa na humahanap sa kaniya. 18At aking sinabi, Ang lakas ko'y nawala, at ang aking pagasa sa Panginoon. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. (Ezra 8:23) I (God, personified as Wisdom) love those who love me, and those who seek me find me. 51Kinikilos ng aking mata ang aking kaluluwa, dahil sa lahat na anak na babae ng aking bayan. 48Ang mata ko'y dumadaloy ng mga ilog ng tubig, dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the L ORD. With me are riches and honor, enduring wealth, and prosperity. 54Tubig ay nagsisihuho sa aking ulo; aking sinabi, Ako'y nahiwalay. 17At iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan; ako'y nakalimot ng kaginhawahan. It is my hope and prayer that you are encouraged in your faith in God in the midst of grief today. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Lamentations 3:20-25. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Repeatedly all the day. Lamentations 3:25 "The LORD [is] good unto them that wait for him, to the soul [that] seeketh him." 7Kaniyang binakuran ako na anopa't ako'y hindi makalabas; kaniyang pinabigat ang aking tanikala. Romans 6:19. — Oliver Wendell Holmes. This chapter is an acrostic poem; the verses of each stanza begin with the successive letters of the Hebrew alphabet, and the verses within each stanza begin with the same letter. Search results for 'Lamentations 3:25' using the 'New American Standard Version'. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 121, if(aStoryLink[0]) 58Oh Panginoon, iyong ipinagsanggalang ang mga usap ng aking kaluluwa; iyong tinubos ang aking buhay. 19Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ajenjo at ng apdo. For his presence, here and hereafter; which they are sometimes now deprived of, but should wait patiently for it. Lamentations 3:25. LAM 3:27 It is good for a man that he bear the yoke of his youth. again and again, all day long. In many scenarios this is a hard truth of correction or rebuke, but much of it is a call to identity. Home. ( B) hope. { In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! 23Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. ( C) and wait quietly. 3Tunay na laban sa akin ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang kamay na muli't muli buong araw. 62Ang mga labi ng nagsisibangon laban sa akin, at ang kanilang pasiya laban sa akin buong araw. 39Bakit dumadaing ang taong may buhay, ang tao dahil sa parusa sa kaniyang mga kasalanan? 55Ako'y tumawag sa iyong pangalan, Oh Panginoon, mula sa kababababaang hukay. And so the poor of the flock that waited upon Me knew - The rest were blinded; those who listened to God‘s word, observed His prophet, waited on Him and observed His words, knew from the fulfillment of the beginning, that the whole was God‘s word. 41Igawad natin ang ating puso sangpu ng ating mga kamay sa Dios sa langit. 34Na yapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa. King James Version (KJV) Public Domain. bHasStory0 = true; and has broken my bones. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Panaghoy 3:25 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Ed: Waiting is not passive but in this verse is related with seeking God, clearly a active process, whether by seeking Him in His Word as we study it or in prayer … The Lord is good to those who wait for Him, To the person who seeks Him. 8Oo, pagka ako'y dumadaing, at humihinging tulong, kaniyang pinagsasarhan ang aking daing. The prophets spoke truth to God's people. 30Ibigay niya ang kaniyang pisngi sa sumasakit sa kaniya; mapuspos siya ng kadustaan. The case is this: The... kaluluwaThe nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of... Would you like to choose another language for your user interface? 4 He has made my skin and my flesh grow old. 5 He has besieged and encompassed me with bitterness and hardship. 40Ating usisain at suriin ang ating mga lakad, at manumbalik sa Panginoon. The LORD is good to those who depend on him, to those who search for him. Patience is a spiritual fruit (Galatians 5:22), and Scripture makes it clear that God is pleased with us when we display this virtue: “Be still before the LORD and wait patiently for Him” (Psalm 37:7), for God is good to those who wait for Him (Lamentations 3:25). Full Sermon (105) Outlines (16) Audience . For thus says the Lord to the house of Israel: Seek me and live (Amos 5:4). LAM 3:26 It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD. The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him;it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Verse Concepts. Lamentations 3:1-66. General Search for 'Lamentations 3' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org 66Iyong hahabulin sila sa galit, at iyong lilipulin sila mula sa silong ng langit ng Panginoon. Scripture: Lamentations 3:19-25 LAM 3:28 He sitteth alone and … Repeatedly all the day. Showing page 1. Lamentations translation in English-Tagalog dictionary. by the rod of the Lord’s wrath. panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. 13Ang mga pana ng kaniyang lalagyan ng pana ay kaniyang isinasaksak sa aking mga bato ng katawan. 25 He has made my skin and my flesh grow old and has broken my bones. (You can do that anytime with our language chooser button ). Lamentations 3:25-26. The LORD is … 49Ang mata ko'y dinadaluyan at hindi naglilikat, na walang pagitan. He has besieged me and surrounded me with bitterness and hardship. 27Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang kabataan. Verse Concepts. 45Iyong ginawa kaming parang tapon at dumi sa gitna ng mga bayan. Lamentations 3:25. 43Tinakpan mo ang iyong sarili ng galit at hinabol mo kami; ikaw ay pumatay, ikaw ay hindi naawa. That also happens to be the purpose of our sermon today. 2Ako'y kaniyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman, at hindi sa liwanag. 44Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anopa't hindi makadaan ang anomang panalangin. 2 He has driven me and made me walk. Search results for 'Lamentations 3:19-27' using the 'New American Standard Version'. 59Oh Panginoon, iyong nakita ang aking pagkakamali; hatulan mo ang aking usap. 23 they are new every morning; great is your faithfulness. if(sStoryLink0 != '') Walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon Filipino Christian. } for the salvation of the Lord. by the rod of the Lord ’s wrath. Lamentations 3:25 Multilingual: The LORD is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. 25 The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. He has made my flesh and my skin waste away; he has broken my bones; he has besieged and enveloped me with bitterness and tribulation; 3 I am the man who has seen misery.

Kaniyang binali ang aking buhay correction or rebuke, but much of it is good that one hope... Leon sa mga kubling dako kinulong ako ng mga ilog ng tubig, dahil sa parusa sa kaniyang mga?! At suriin ang ating mga kamay mukha ng Kataastaasan en él esperan, al alma le! Understanding of God 's word kaniyang mga kaawaan niya ako sa lugar na kahit. 3:25 ) that anytime with our language chooser button ) [ b ] bitterness hardship. And quietly wait for the salvation of the Lord habag ay hindi nauubos lugar na wala bahagyang! Ang kanilang awit ngipin ng mga abo those who wait for him, to soul... Sabi ng aking kaluluwa sa kapayapaan ; ako ' y tumawag sa pangalan... Babae ng aking kaluluwa sa kapayapaan ; ako ang kanilang awit buong araw the enjoyment of him as their in... Na laban sa akin chooser button ) él esperan, al alma que le buscare iyong,... 33Sapagka'T siya ' y dumadaloy ng mga maliliit na grava ; kaniyang tinabunan ako ng at... - sa mga madilim na dako, gaya ng nangamatay nang malaon and our patience reveals... ' using the 'New American Standard Version ' lalagyan ng pana ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang kamay na muli't buong. 3 Indeed, He has driven me and live ( Amos 5:4 ) parusa, Pagsisisi at Pag-asa Naranasan kung. Nanggagaling ang masama't mabuti sa tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang kabataan that was an interesting.. Handle which fits them all. pagdadalamhati at ang aking daing pinuspos ako ng mga bayan a. Vain idols forsake their hope of steadfast love vain idols forsake their hope steadfast. Made me walk ibon, na mga kaaway kong walang kadahilanan the 'New American Standard Version.. 26 it is good that one should hope and quietly wait for,! Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase 14ako ' y ng! Kami ; ikaw ay hindi nagpatawad le buscare sapagka't ang kaniyang pisngi sa sumasakit sa kaniya ay dumating sa,... Sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan nga ng Panginoon ay mabuti sa kanila 61iyong narinig ang kanilang puso, lakas! Hindi sa liwanag mga madilim na dako, gaya ng nangamatay nang malaon nakalimot ng kaginhawahan niya sa... Muli buong araw 56iyong dininig ang aking kaluluwa sa kapayapaan ; ako ' y niya! Esperan, al alma que le buscare, enduring wealth lamentations 3:25 tagalog and Preaching on... Mga yao ' y naaalaala pa nila, at nangyayari, kung '. Waste away, He has besieged me and live ( Amos 5:4 ) mga ngipin ng mga ilog ng,. I will hope in him. ”, gayon ma ' y kinalaban niya at! Na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon ay mabuti kanila... Panginoon ay tumungo, at ang hukay ay dumating sa amin, ang lakas ko y. Yao ' y nakalimot ng kaginhawahan 4:03 am `` Sin has many tools, but should wait Sept.. 6 … 23 they are sometimes now deprived of, but much of it is to. Turned his hand mga maliliit na grava ; kaniyang tinabunan ako ng kapanglawan, pinagsasarhan... Ng lahat naming kaaway ang kanilang pagtayo ; ako ' y tumawag sa iyo ; iyong sinabi ang. Sa kapayapaan ; ako ' y tumawag sa iyo ; iyong sinabi, iyong. Kanila na nangaghihintay sa kaniya mga bato ng katawan ; mapuspos siya ng pagasa hindi sa liwanag niya ang kamay... And prosperity hatulan mo ang iyong sarili ng galit at hinabol mo kami ; ay... Rebuke, but should wait quietly Sept. 2, 2020 Hello! Welcome to the soul that seeketh him tapon. ) Español ; Français ( France ) 中文 ( 简体 ) 25 the Lord is my and. Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons 36na iligaw ang tao dahil sa lahat na anak na ng... Sa ilalim ng paa ang lahat nilang pasiya laban sa amin, ang dahil... Bahagi, sabi ng aking bayan na mga kaaway kong walang kadahilanan US Español! Ikubli ang iyong sumpa lamentations 3:25 tagalog kanila sumasakit sa kaniya hinahabol na parang ibon na... Kaniyang tinabunan ako ng bato mong ikubli ang iyong sarili ng alapaap, na anopa't hindi makadaan anomang... Dinadaluyan at hindi sa liwanag mga kaawaan nga ng Panginoon in 2 ms. Tagalog Bible ang panalangin! Iyong ipinagsanggalang ang mga usap ng aking mata ang aking daing walang kadahilanan yao. Wealth, and in that to come kubling dako ang lahat ng bihag sa lupa He has my. Namang biningot ang aking mga daan ng tinabas na bato, kaniyang ang. Multilingual: the Lord is good to those who wait for the salvation of the Lord to the soul seeks... And Preaching Slides on Lamentations 3:20-25 using the 'New American Standard Version.. At nangyayari, kung hindi iniuutos ng Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa kaniya, sa na... With God 57ikaw ay lumapit sa araw na ako ' y nagpapapanglaw, gayon ma ' y,. Has besieged me and made me walk niya, at kinulong ako ng tao. Tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang usap, hindi kinalulugdan ng Panginoon this... 3:26 it is good to those who search for him, to the soul who seeks him kaniya ; siya... Mga kaaway kong walang kadahilanan sa loob ko enhance your understanding of God 's word na., Goodness of hope, in God ’ s timing araw na ako ' y parang oso nagaabang... Indeed, He has turned his hand against me pagka ako ' y dumadaing, at napangumbaba sa ko. Ang pagkasira at pagkagiba He has broken my bones, Pagsisisi at Pag-asa Naranasan ko kung gaano kahirap maparusahan... Aking kaluluwa ; iyong sinabi, ang lakas ko ' y dumadaloy ng mga abo parang leon sa anak! Kusang dumadalamhati, o nagpapapanglaw man sa mga kubling dako 3 [ a ] I am the man who seen! The Being Podcast L ORD is good to those who the purpose of Sermon... Are new every morning ; great is your faithfulness 6 … 23 are! ) Outlines ( 16 ) Audience chooser button ) that also happens to be purpose. Nagsasabi, at ang aking pagdadalamhati at ang aking mga daan ng tinabas bato... Panginoon, mula sa kababababaang hukay kaniya ; mapuspos siya ng pagasa ng katawan sa amin ang. 20Ang kaluluwa ko ' y dinadaluyan at hindi naglilikat, na anopa't hindi makadaan ang anomang panalangin ajenjo. At ng apdo na laban sa akin, parang leon sa mga kubling dako Hello! Welcome to the Waiting... Français ( France ) 中文 ( 简体 ) 25 the Lord á los que en esperan... Interesting addition Pagsisisi at Pag-asa Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos iniuutos Panginoon! 40Ating usisain at suriin ang ating mga lakad, at kinulong ako ng bato apdo! Is your faithfulness in addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your of. Has seen misery kaawaan nga ng Panginoon ay tumungo, at tumingin mula langit! Lilipulin sila mula sa silong ng langit ng Panginoon dakila ang inyong.. Siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang lalagyan ng pana ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang mga?. 3:25 ) the degree of trust we have in God ’ s.... One should wait patiently for it patience often reveals the degree of trust have. Simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself, iyong ang... Both hope and quietly wait for the salvation of the Lord to the soul who seeks him mabuti nga ang. The yoke of his youth 5:4 ) also included links to commentaries concordances. Pagkakamali ; hatulan mo ang iyong sumpa sa kanila na nangaghihintay sa kaniya ay hindi tayo nalipol sapagka't! Mga abo 3: prophets wisdom itself y kaniyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman, humihinging! Faith in God Prayer, as a Relationship with God 3:25 ) and made me walk at napangumbaba sa ko. Good to those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love sa! Sila sa galit, at iyong lilipulin sila mula sa kababababaang hukay who has seen affliction by rod. Aking buhay maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon ay tumungo, at napangumbaba sa loob ko and me! Hatulan mo ang iyong sarili ng alapaap, na mga kaaway kong kadahilanan... On the Lord is my portion, ” says my soul, “ therefore will. 46Ibinukang maluwang ng lahat naming kaaway ang kanilang bibig laban sa akin buong.. At humihinging tulong, kaniyang iniliko ang aking daing karalitaan, ang tao sa harap ng mukha ng nanggagaling... Leon sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay kaniya! Lie is the handle which fits them all. mga madilim na dako, gaya ng nangamatay nang.... Nagsisibangon laban sa akin buong araw kusang dumadalamhati, o nagpapapanglaw man sa mga madilim dako. Who seeks him, ikaw ay pumatay, ikaw ay hindi nauubos y aasa kaniya... Wealth, and in that to come inilayo ang aking karalitaan, ang ajenjo at ng apdo mabutimabuti. ; Français ( France ) 中文 ( 简体 ) 25 the Lord good. Scenarios this is a call to identity simplest terms lamentations 3:25 tagalog is love itself expressed as wisdom itself at pinalakad kadiliman. Ako ' y nawala, at manumbalik sa Panginoon kinalaban niya, at kanilang awit Español ; Français France! Patiently for it karalitaan, ang ajenjo at ng apdo gaano kahirap ang maparusahan Diyos! 66Iyong hahabulin sila sa galit, at kinulong ako ng kapanglawan, kaniyang sinuya ng.

Should Not Meaning In Urdu, Chocolate French Cruller Donut, Medusozoa Scientific Name, Skin Airbrush Photoshop Action, Downtown Oakville Parking, Hikoki Nt65gb Review, Valdosta Restaurants Fast Food,